Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. a) De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten door Sky Promotions B.V. (handelend onder de naam Sky Ballonvaarten) aan haar klanten, tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of worden gewijzigd.
 1. b) Overeenkomsten komen pas tot stand na een schriftelijke of digitale akkoordverklaring van Sky Promotions B.V. Klachten tegen de inhoud van een dergelijke bevestiging, dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de bevestiging in ons bezit te zijn. Deze klachten kunnen worden gericht aan Sky Promotions BV, Gilzerbaan 495, 5032 VD te Tilburg of info@skyballonvaarten.nl.
 1. c) Indien de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algemene Voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN:

 1. a) Alle door Sky Promotions B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen, Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd zijn wij gerechtigd de reeds gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden ons niet, tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
 1. b) Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 1. c) Cadeaubonnen voor de diensten van Sky Promotions BV hebben een geldigheid van 1 jaar.
 1. d) Indien de schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken dan wordt de opdrachtgever geacht met de afwijking akkoord te gaan, indien hij niet binnen 8 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging ons heeft medegedeeld niet met de afwijking akkoord te gaan.

ARTIKEL 3: ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN

 1. a) Indien de cliënt de overeenkomst annuleert tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt over de voor de opdracht overeengekomen tarieven een bedrag van 10% verschuldigd.
 1. b) In geval van annulering binnen 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
 1. c) De cliënt kan tot 14 dagen voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten van de wijziging bedragen 10% van het overeengekomen bedrag.
 1. d) Sky Promotions BV heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een ballonvaart niet toelaten. In dit geval vindt geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal in overleg een nieuwe datum worden gepland. Ook bij onvoldoende deelname aan de ballonvaart, minimaal 8 passagiers, heeft Sky Promotions het recht de ballonvaart in overleg met cliënt te verzetten, zonder schadevergoeding of restitutie van gelden aan cliënt.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 1. a) Sky Promotions BV is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 1. b) Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan wij aansprakelijk worden gesteld.
 1. c) Onze aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent, eventueel verhoogd met het door ons voor de opdracht gefactureerde bedrag.
 1. d) Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door ons worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers aan de ballonvaarten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van ons gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Onze cliënten kunnen er altijd op vertrouwen dat wij streven naar optimale dienstverlening en klantgerichtheid.

ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. a) Alle passagiersvaarten worden uitgevoerd overeenkomstig de door ons opgestelde gedrags- en veiligheidscode.
 1. b) Tenzij bij het aangaan der overeenkomst anders is overeengekomen is de wijze van uitvoering der overeenkomst telkens onze keuze, waarbij wij zullen handelen naar beste weten en kunnen en overeenkomstige methoden, die gebruikelijk zijn bij de uitvoering van dergelijke werkzaamheden
 1. c) Wij houden ons het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen, dan in het geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar ons oordeel een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid met zich meebrengt.
 1. d) Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van de uitvoering van de opdracht is in de gevallen als genoemd in punt 6c) zich voordoen voor de cliënt.
 1. e) Het risico voor niet of niet tijdig verschijnen door de cliënt voor deelname aan de uitvoering van een opdracht is voor risico en rekening van de cliënt.
 1. f) Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door ons opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering opgegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.
 1. g) De cliënt is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

ARTIKEL 6:: BETALINGEN & INCASSO

 1. a) Betaling van de diensten van Sky Promotions BV geschiedt vooraf tenzij anders aangegeven
 1. b) Indien wordt overeengekomen dat betaling van de diensten van Sky Promotions BV achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
 1. c) Sky Promotions heeft het recht bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 1. d) Bij niet of niet tijdige voldoening van een factuur is de cliënt sedert de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,50% per maand van het totale bedrag der factuur waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand, betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde rente.
 1. e) Sky Promotions BV is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te vorderen alle incassokosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke, waaronder de kosten van juridische bijstand door derden. Buitengerechtelijke incasso kosten bedragen 20% van de hoofdsom, zulks met een minimum van el € 12,50 een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

 1. a) In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk bij Sky Promotions BV (Gilzerbaan 495, 5032 VD te Tilburg of via info@skyballonvaarten.nl) te worden ingediend, klachten die niet binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
 1. b) Indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost dient de cliënt uiterlijk binnen 14 dagen na behandeling van de klacht door Sky Promotions BV de klacht in te dienen bij het bestuur van branchevereniging Professionele Ballonvaarders Nederland (PBN) via www.pbn-info.nl.
 1. c) Klachten geven geen recht op opschorting van de betaling.

ARTIKEL 8: OVERIGE BEPALINGEN

 1. a) In geval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht,
 1. b) Sky Promotions BV is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg, KVK-nummer van Sky Promotions BV is 18.03.39.37

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.skyballonvaarten.nl bezoekt.

 1. Beheer

De website www.skyballonvaarten.nl staat onder beheer van Sky Ballonvaarten B.V. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.skyballonvaarten.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Sky Ballonvaarten B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a Sky Ballonvaarten B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Sky Ballonvaarten B.V. de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3d Sky Ballonvaarten B.V maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Sky Ballonvaarten zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

3e Sky Ballonvaarten B.V. maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Sky Ballonvaarten B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
 2. Disclaimer
  Sky Ballonvaarten B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Sky Ballonvaarten B.V.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Sky Ballonvaarten B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de bestelling.1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan A Sky Ballonvaarten B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Sky Ballonvaarten B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  2b Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Sky Ballonvaarten B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
  4. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Sky Ballonvaarten B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Sky Ballonvaarten B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.